2022-03-27 through 2023-03-27

S&P 500 Top 50

At Highs Near Highs At Lows Near Lows
V JNJ
AVGO PFE
PEP ABT
MCD DHR
LIN BMY
WFC
UNP
MDT

S&P MidCap 400 Quality

At Highs Near Highs At Lows Near Lows
DECK MANH AFG
LSCC AIRC
JBL XPO
GGG ASGN
CHE
DCI
TXRH
MTSI
FHI

Morningstar Small Core

At Highs Near Highs At Lows Near Lows
STOR DCI SBNY PB
FCNCA CDK ISBC PNFP
ACC NATI INO IIVI
PSB CW CFR
CVET GPK SLM
VG CRUS LEG
GBT CFX SRCL
WOR PNM CCMP
MTOR AIMC WTFC
MSGS AWI
BLKB TCBI
AJRD HR
MTH DOC
NEU VIAV
WWE LIVN
APLS AMN
MANT MATX
PRGS WD
FMTX OFC
PPBI
BIG
CBU
ABCB
COLB
SFNC
CWK
CVBF
TFSL
PTVE
   

Copyright © 2023 SAS Data Analytics Pvt. Ltd. All rights reserved.